Menu

12 352 38 68
biuro@umstahl.pl

 • Polski
 • pl

Język:

Regulamin sklepu

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
PROWADZONEGO PRZEZ
UMSTAHL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie ma do warunków korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.umstahl.pl, w tym określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Umstahl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Blokowej 9, 31-752 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567838, NIP 6783155235, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł adres poczty elektronicznej: biuro@umstahl.pl numer telefonu: 0048-12 352 38 68.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@umstahl.pl oraz za pośrednictwem telefonu (pod numerem podanym na stronie sklepu Internetowego).

§ 2
Słowniczek

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy Regulamin.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i zawierający umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzystający z Usług Elektronicznych lub zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu Internetowego umowę na dostawę Towaru w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Umstahl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Blokowej 9, 31-752 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567838, NIP 6783155235. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży na rzecz Użytkowników. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.umstahl.pl.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży na rzecz Użytkowników.

Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze sklepu Internetowego.

 1. Definicje, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do Polityki prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu adresu elektronicznego www.umstahl.pl.
 2. Wszystkie informacje i treści zawarte na stronie sklepu internetowego zostały zebrane i opracowane przez Sprzedawcę w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie sklepu internetowego, czy też za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych na stronie sklepu internetowego
 3. Informacje zawarte na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy na dostawę Towaru przez Użytkowników
 4. Sprzedawca informuje, że sklep Internetowy zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody Sprzedawcy (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi z transportem.

§ 4
Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega, że w funkcjonowaniu sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do sklepu Internetowego lub jego niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację sklepu Internetowego oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze sklepu Internetowego jeżeli powstały one nie z winy Sprzedawcy, lub w inny sposób, na który Sprzedawca nie miał wpływu.
 3. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Sprzedawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e – mail: biuro@umstahl.pl.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
  1. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
  2. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
  3. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
  5. wykorzystywania, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
  6. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
  7. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
  8. wykorzystywania sklepu Internetowego do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze sklepu Internetowego lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
  9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
  10. korzystania ze sklepu Internetowego w sposób powodujący przeciążanie łącza;
  11. korzystania ze sklepu Internetowego w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
  12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
  13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na stronie sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik nie może w ramach korzystania ze sklepu Internetowego prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów i usług, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .
 6. W przypadku naruszania zasad korzystania ze sklepu Internetowego określonych w Regulaminie, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń strony sklepu Internetowego zamieszczania na stronie sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem korzystaniu ze sklepu Internetowego lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w tym Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt a)) takiemu Użytkownikowi, a także usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Korzystanie ze sklepu Internetowego wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na stronie sklepu Internetowego oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów sklepu Internetowego pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Sklepu Internetowego, zawarte w nim informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 6
Warunki techniczne

 1. Ze sklepu Internetowego może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażony w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową o minimalnych wymaganiach takich jak FireFox 34, Opera 24, Google Chrome 39 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.
 3. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies na Stronie internetowej znajdują się w pkt. VII Polityki prywatności. W celu złożenia zamówienia na Towar znajdujący się w ofercie sklepu internetowego, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a) zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz odpowiada za wszelkie działania wykonywane na stronie sklepu internetowego po zalogowaniu. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła dostępowego lub Konta Użytkownika przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa oraz
  2. wylogowania się ze sklepu internetowego po każdorazowym zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika;
 5. w celu zakończenia korzystania ze sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, Użytkownik może w każdej chwili na swoim Koncie Użytkownika wybrać opcję „Wyloguj”.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze sklepu internetowego poprzez opuszczenie strony internetowej www.umstahl.pl.

§ 7
Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. Konto Użytkownika;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Newsletter.
 2. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 7 ust. 1 świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik może korzystać z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, która umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może śledzić stan realizacji złożonych zamówień na dostarczenie Towaru oraz historii zamówień już zrealizowanych. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
 4. Rejestracja odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu Internetowego, w tym podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych; Użytkownik, aż do momentu przesłania formularza do Sprzedawcy może poprawić dane wpisane do formularza, wracając do poprzednich pól formularza;
  2. zapoznanie się oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptacji ich treści,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika w celach związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z zawartej umowy na dostawę Towarów zamówionych w sklepie Internetowym przez Użytkownika.
 5. Wypełniony formularz Użytkownik przesyła do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku kończącego proces rejestracji.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych podanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane samodzielnie przez Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w panelu dostępnym po zalogowaniu, lub poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres elektroniczny Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, a także poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres Sprzedawcy. W przypadku przesłania żądania drogą pisemną lub elektroniczną – usunięcie Konta następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika na przedmiotowym koncie danych. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.
 7. Użytkownik może skorzystać z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy udostępniony na stronie sklepu Internetowego, umożliwiającej przesłanie przez Użytkownika wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Kontaktowy zamykając stronę sklepu Internetowego.
 8. Użytkownik może korzystać z Usługi Elektronicznej Newsletter, podając w tym celu Sprzedawcy posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej lub wybierając odpowiedni przycisk po zalogowaniu do Konta Użytkownika oraz wyrażając zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na tenże adres e-mail informacji handlowych o nowych produktach oraz usługach oferowanych przez Sprzedawcę. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej Newletter w każdym czasie poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej Newsletter lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego przycisku dostępnego po zalogowani do Konta Użytkownika. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter adres e-mail.
 9. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi Elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, która była użyta do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,
  6. otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług Elektronicznych.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

§ 8
Umowa na dostawę Towaru

 1. Użytkownik może składać zamówienia na dostawę Towaru znajdującego się na stronie sklepu Internetowego za pośrednictwem strony sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia na dostawę Towaru znajdującego się na stronie sklepu Internetowego za pośrednictwem telefonu podanego na stronie sklepu Internetowego, w godzinach i dniach tam podanych.
 3. Założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towar oferowany w sklepie Internetowym. Użytkownik może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie Towar za pośrednictwem strony sklepu Internetowego z pomięciem procesu rejestracji (wybierając w tym celu opcję zamówienia dla Użytkowników nie posiadających Konta Użytkownika).
 4. Ceny podane na stronie sklepu Internetowego zostały podane w wartości netto oraz brutto i nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy na dostawę Towaru, a o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i podczas składania zamówienia.
 5. Zamówienie za pośrednictwem strony sklepu Internetowego można złożyć albo po zalogowaniu do Konta Użytkownika albo wybierając opcję zamówienia bez rejestracji Konta Użytkownika. Użytkownik przed złożeniem zamówienia kompletuje zamówienie poprzez użycie przycisku „Do Koszyka” oraz poprzez wskazanie ilości zamawianego Towaru. Dokonując wyboru poszczególnych Towarów Użytkownik może zostać poproszony o dokonanie wyboru dodatkowych cech produktów, w oparciu o komunikaty wyświetlane podczas składania zamówienia. Wybrane Towary znajdują się w zakładce „Koszyk”. Po kompletacji zamówienia, Użytkownik w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i formę płatności oraz podaje informację, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT, a następnie w celu złożenia zamówienia naciska przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Użytkownik, aż do chwili złożenia zamówienia, może poprawiać dane, które zostały przez niego wpisane do formularza zamówienia, wracając do uprzednio wypełnionych pól formularza i korygując błędne informacje.
 6. Użytkownik może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu podanego na stronie sklepu Internetowego. W tym celu Użytkownik podaje nazwę zamawianego Towaru i jego ilość. Po skompletowaniu całości zamówienia Użytkownik określa adres dostawy i formę płatności oraz informuje, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT. Użytkownik przed przesłaniem zamówienia w formie telefonicznej, informowany jest przez Sprzedawcę o danych identyfikacyjnych osoby, z którą prowadzi rozmowę, łącznej cenie za wybrane przez niego Towary oraz łącznym koszcie dostawy, a także o wszelkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany jest ponieść w związku z zawartą umową na dostawę Towaru. Ponadto informowany jest o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Następnie, po telefonicznym złożeniu zamówienia Użytkownik wskazuje adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia na tenże adres realizacji zamówienia.
 7. Użytkownik może złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@umstahl.pl W tym celu Użytkownik podaje w wiadomości e-mail nazwę Towaru, ilość Towaru oraz określa adres dostawy i informuje, czy chce aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT, a następnie wskazuje adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość e-mail, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, łączną cenę za wybrane Towary, możliwe formy płatności, sposób dostawy oraz jej koszty, jak również informację o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zawarciem umowy na dostawę Towaru. Wiadomość zawiera również informacje, iż zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony Towar. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa powyżej, Użytkownik może złożyć zamówienie przesyłając na adres e-mail biuro@umstahl.pl informację zwrotną o wybranym sposobie płatności. Złożenie zamówienia jest skuteczne z momentem przesłania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 91 1240 4719 1111 0010 6314 2476 (płatność elektroniczna). Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay obsługiwany przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
  3. płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem). Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru zamówienia. Sprzedawca dopuszcza płatność za pobraniem wyłącznie dla zamówień o łącznej wartości nie przekraczającej 4000 złotych netto.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty na zakup Towaru w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika będącego Konsumentem adres e-mail informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy na dostawę zamówionego Towaru, w tym aktualną wersję Regulaminu. Potwierdzenie (w tym przesłany Regulamin) zawiera informacje o:
  1. głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
  6. sposobie i terminie zapłaty;
  7. sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  9. kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  10. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;
  11. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
  12. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  13. konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 12 pkt. c) Regulaminu  oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić.
 11. Po złożeniu zamówienia Użytkownik nie będący Konsumentem niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zawierać będzie następujące informacje:
  1. numer zamówienia,
  2. dane podmiotu składającego zamówienie,
  3. dane do dostawy,
  4. dane do faktury oraz informację o wybranym dokumencie sprzedaży (paragon, faktura),
  5. zestawienie Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
  6. informację o wybranym sposobie płatności,
  7. informację o wybranym sposobie dostawy oraz wartości usługi dostawy,
  8. wartość wszystkich zamówionych usług oznaczoną w podsumowaniu jako „kwota do zapłaty”,
  9. informację o konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 12 pkt. c) Regulaminu oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić,
  10. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zmówieniem oraz szacowanych kosztach tych usług.
 12. Realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w sposób wskazany w § 8 ust. 10 i 11 oraz:
  1. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt a) po wpłynięciu zapłaty za zamówiony Towar oraz innych kosztów, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt b) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Dotpay o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) i ust. 11 pkt. j);
  3. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt c) po potwierdzeniu przez Użytkownika złożonego zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 8 ust. 10 pkt m) i ust. 11 pkt i)..
 13. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, o czym informuje Użytkownika przesyłając informację na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu, zawiera również powiadomienie, iż po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca odstąpi od umowy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca odstąpi od umowy na dostawę zamówionego Towaru przesyłając oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail.
 14. Prezentowane na stronie sklepu internetowego kolory Towarów oraz próbniki kolorów mogą różnić się od rzeczywistego koloru z przyczyn technicznych (takich jak w szczególności ustawienia komputera, karty graficznej, ustawienia monitora) i są ilustracjami poglądowymi. Różnica w kolorystyce (w szczególności odcieniu i nasyceniu barw) prezentowanego Towaru nie może stanowić podstawy roszczenia kierowanego wobec Sprzedawcy w oparciu o zarzut niezgodności Towaru z umową.

§ 9
Realizacja umowy na dostawę Towaru

 1. Każdy z Towarów oferowanych do sprzedaży posiada indywidualny termin realizacji zamówienia, który widoczny jest w panelu sklepu internetowego w opisie Towaru.
 2. Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki oraz nie obejmuje ich dostawy. Jej termin liczony jest w Dniach roboczych.
 3. W przypadku Towarów, dla których przewidziano różny termin realizacji zamówienia, dostawa następuje łącznie i realizowana jest z upływem terminu realizacji przewidzianego dla tego z zamówionych Towarów, dla którego termin ten jest najdłuższy. Użytkownik ma możliwość skorzystania z możliwości podziału dostawy zamówienia na części. Podziałdostawy zamówienia oraz koszty dostawy poszczególnych elementów zamówienia podlegają indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub emailowej.
 4. Orientacyjny termin dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych, liczonych od momentu realizacji zamówienia w rozumieniu § 9 ust. 2 Regulaminu.
 5. Umowa na dostawę Towarów obejmuje usługę ich wypakowania pod wskazanym przez Użytkownika adresem zapewniającym możliwość dojazdu drogą asfaltową pojazdem o wadze powyżej 3,5 t., lecz nie obejmuje usługiwniesienia. Usługa wniesienia Towarów jest usługą opcjonalną, której koszt podlega indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą (drogą telefoniczną lub w formie email).
 6. Odbiór Towarów następuje pod adresem wskazanym przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Adres ten powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu miejsca i kosztu dostawy ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub emailowej.
 7. Wskazany przez Użytkownika adres dostawy powinien zapewniać możliwość dojazdu dla pojazdu o wadze powyżej 3,5 t, w sposób zgodny z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dojazdu we wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy podczas jej dokonywania, Sprzedawca umożliwi Użytkownikowi skorzystanie z usługi dostarczenia zamówienia pod inny adres, zgodny z powyższymi wymogami. Dodatkowy koszt podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru spoczywa na Użytkowniku oraz zostanie z Użytkownikiem uzgodniony indywidualnie. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w formie e-mail celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi w takim wypadku Użytkownik.
 8. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu Towaru do dostawy za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższa informacja zawierać będzie: odesłanie w formie linku do strony internetowej przewoźnika oferującej możliwość śledzenia przesyłki oraz numer listu przewozowego. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminach jego doręczenia przez przewoźnika, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a 16.00.
 9. W przypadku niedokonania przez Użytkownika odbioru Towaru w chwili podjęcia próby jego pierwszego doręczenia, możliwe jest podjęcie przez przewoźnika ponownej próby doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Użytkownikiem. Koszt podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru spoczywa na Użytkowniku i zostanie z nim uzgodniony indywidualnie. Brak odbioru przesyłki w pierwszym lub ponownie uzgodnionym terminie spowoduje odesłanie Towaru do Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w formie e-mail celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi w takim wypadku Użytkownik.
 10. Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek zbadania przesyłki w chwili doręczenia w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia szkód jawnych, tj. dających się zauważyć przy odbiorze przesyłki, Użytkownik ma obowiązek zażądania od przewoźnika spisania protokołu szkody, a w przypadku odmowy, spisania protokołu samodzielnie oraz przesłania go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail). W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki szkód niejawnych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail).
 11. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT potwierdzającą dokonaną transakcję na adres email wskazany w Zamówieniu. Na życzenie Użytkownika do przesyłki dołączana jest faktura VAT.
 12. Towar dostarczony przez Sprzedawcę powinien być bez wad, a gdyby takie wystąpiły, Użytkownik może skorzystać z procedury reklamacji opisanej w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

   Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
   i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 13. Uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 12 pkt a) – b) przysługują Użytkownikowi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.
 14. Roszczenie o usunięcie wady fizycznej lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania towaru. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 9 ust 13.
 15. W przypadku wady prawnej, stosuje się postanowienie § 9 ust. 13 i ust. 14, z tym, że bieg terminu, o którym mowa w § 9 ust. 14, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 16. Użytkownik wykonując uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 12 pkt a ) – b), zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedawcy. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca (w pozostałych przypadkach koszty dostarczenia Towaru pokrywa Użytkownik nie będący Konsumentem).
 17. Towary dostępne w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu lub w dokumencie załączonym do opakowania produktu.
 18. Po zrealizowanej umowie na dostawę Towaru Sprzedawca może poprosić Użytkownika o wypełnienie ankiety służącej zbadaniu opinii użytkownika o zrealizowanej usłudze. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem oraz funkcjonowaniem sklepu Internetowego, jak również reklamacje dotyczące dostarczanego Towaru należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pod numer telefonu podany na stronie sklepu Internetowego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@umstahl.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu Internetowego.
 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca dostarczonego Towaru powinna zawierać również zgłoszenie przez Użytkownika jednego z żądań, o których mowa w § 9 ust. 12 pkt a) – b).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostarczonego Towaru przez Użytkownika będącego Konsumentem, który zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że zgłoszone przez Użytkownika żądanie uznał za uzasadnione.

§ 11
Odstąpienie od Umowy na dostawę Towaru

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy na dostawę Towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Użytkownik będący Konsumentem składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysyłając na adres e-mail: biuro@umstahl.pl treść oświadczenia zgodną ze wzorem wskazanym
  w załączniku nr 1 do Regulaminu lub przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane, otrzymanie przedmiotowego oświadczenia.
 3. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wszystkich otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru płatności (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument zamawiając Towar wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wyłącznie równowartość kosztów dostawy najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towaru, jakie należy uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia od Umowy. Szacowany koszt zwrotu towaru może odpowiadać wartości usługi dostawy towaru, której cenę Użytkownik zobowiązany był uiścić na rzecz Sprzedającego w związku z zawarciem i realizacją usługi dostawy Towaru, jednak może ją przewyższać ze względu na różnicę cenową w ofertach przewoźników. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).

§ 12
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami.
 2. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy na dostawę Towaru, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
 3. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 4. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim wypadku Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Prezentowane na stronie sklepu internetowego kolory Towarów oraz próbniki kolorów mogą różnić się od rzeczywistego koloru z przyczyn technicznych (takich jak w szczególności ustawienia komputera, karty graficznej, ustawienia monitora) i są ilustracjami poglądowymi. Różnica w kolorystyce (w szczególności odcieniu i nasyceniu barw) prezentowanego Towaru nie może stanowić podstawy roszczenia kierowanego wobec Sprzedawcy w oparciu o zarzut niezgodności Towaru z umową.
 6. Użytkownik nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika nie będącego Konsumentem za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze sklepu internetowego.
 12. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest m.in.:
  1. skorzystanie przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce;
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument może poszukiwać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Sprzedawcy Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, adres strony internetowej Podmiotu: www.krakow.wiih.gov.pl.
 4. Postępowania prowadzone przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKIK znajdującego się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 5. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 14
Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.


§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili ze strony sklepu Internetowego w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 7 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na stronie sklepu Internetowego. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika oraz Newsletter, Sprzedawca na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres strony elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze strony sklepu Internetowego oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim wypadku umowy na świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze sklepu Internetowego po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 6. Mechanizm stosowania Plików cookies określa polityka prywatności opublikowana na stronie sklepu internetowego pod adresem http://umstahl.pl/prywatnosc.p6.html oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2018.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu.pdf
Dostawa od 99 zł netto

Poznaj szczegóły
Szybki kontakt

+48 12 352 38 68
biuro@umstahl.pl

Nasze katalogi

Biuletyn informacyjny

Płatności i dostawa
Kontakt

Umstahl Sp. z o.o.
ul. Surzyckiego 16, 31- 721 Kraków
biuro@umstahl.pl
+48 12 352 38 68

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.